Vedtægter for Dansk Orchide Klub

Revideret efter generalforsamling 15. juni 2008

 

§1

Navn og hjemsted
Klubbens navn er Dansk Orchide Klub.

Klubben, der har hjemsted på formandens adresse, er stiftet den 24. september 1960.

§2

Formål
Klubbens formål er at fremme interessen for orkideer og udbrede kendskabet til dyrkning og anvendelse af orkideer, samt arbejde for beskyttelse og bevaring af danske og udenlandske orkideer på deres naturlige voksesteder.

Formålet søges fremmet ved aktiviteter som beskrevet i forretningsordenen.

§3

Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der er medlem af en lokalforening, og som kan tilslutte sig klubbens formål, samt ikke har uafviklet gæld til klubben. Direkte som medlem af Dansk Orchide Klub kan endvidere optages personer, der ikke er bosiddende i Danmark. De betaler kun kontingent til Dansk Orchide Klub.

Der kan opnås medlemskab for en husstand bestående af to personer på samme adresse.

Indmeldelse skal ske ved henvendelse til en lokalforenings bestyrelse eller til Dansk Orchide Klubs kasserer. Ethvert medlem modtager ved indmeldelse en kopi af klubbens gældende vedtægter.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel.

Medlemskab ophører straks ved kontingentrestance.

Personer, der har gjort sig særligt fortjent til det, kan udnævnes på generalforsamling til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie, også i lokalklubberne.

§4

Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommende handler i strid med klubbens formålsparagraf eller mod klubbens vedtægter i øvrigt.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

§5

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af juni måned. Generalforsamlingen afholdes på skift øst og vest for Storebælt.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Generalforsamlingen indkaldes gennem tidsskriftet i januarnummeret med angivelse af sted og tidspunkt.

Dagsordenen offentliggøres i martsnummeret af tidsskriftet.

Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Ved husstandsmedlemskab har begge personer stemmeret.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal som angivet i § 10. Vedr. klubbens opløsning henvises til § 11.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen sender indkomne forslag til lokalforeningerne senest 2 uger før afholdelsen.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

 

§6

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer eller to lokalforeninger skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling, skal afholdes senest 10 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§7

Bestyrelsen
Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen består af tre medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og yderligere 1 medlem for hver lokalforening, der udpeges af lokalforeningerne. Funktionsperioden er to år og genvalg kan finde sted. Af de generalforsamlingsvalgte medlemmer er i lige år 1 medlem og i ulige år 2 medlemmer på valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv med de tre generalforsamlingsvalgte medlemmer som formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører klubben, arkiveres på forsvarlig vis. Alle medlemmer har ret til indsigt i forretningsordenen og referater.

Klubben tegnes af formanden, og i økonomiske anliggender udover den daglige drift, af formanden og kassereren i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§8

Regnskab og revision
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

Foreningen har to revisorer. De er skiftevis på valg ved den ordinære generalforsamling. Der vælges hvert år en revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år inden d.15. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede. Revisorerne fastsætter selv deres arbejdsgang.

§9

Hæftelse
Foreningens hæftelse er begrænset. Foreningen hæfter kun med den til enhver tid foreningen tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

§10

Vedtægtsændringer
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for vedtægtsændringen. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, hvor færre end en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der afholdes tidligst fem uger og senest 3 måneder efter afholdelsen af den første generalforsamling, og hvor vedtægtsændringen kan vedtages af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, uanset antallet af fremmødte.

Forslaget til vedtægtsændring skal udsendes til lokalforeningerne 2 uger før generalforsamlingen.

§11

Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue i overensstemmelse med klubbens formålsparagraf.

Således vedtaget på klubbens generalforsamling, den 15. juni 2008